Bestuur

Bestuur (10)

Hier onder vindt U de logo's en huisstijl van SV Venray

 

Logo met witte rand
 

Logo met blauwe rand
 
HUISSTIJL DOCUMENT SVVENRAY

Compleet huisstijl overzicht

Als ouder van een of meer sportende kinderen weet u als geen ander wat ‘de club’ voor hen kan betekenen. Voor veel kinderen en jongeren is de sportvereniging niet alleen de plek waar zij trainen. Ze gaan er ook heen voor de gezelligheid, de aandacht en om plezier te maken met hun sportvrienden. Sportverenigingen doen er vaak veel aan om sporten leuk en veilig te houden. Het is daarbij van groot belang dat zij een veilige omgeving waarborgen. Dat gebeurt door aandacht te hebben voor een open en positieve atmosfeer en door duidelijke afspraken over omgangsvormen te maken. Dit is belangrijk omdat daardoor bijvoorbeeld ongewenste omgangsvormen minder kans krijgen, bespreekbaar zijn en snel kunnen worden aangepakt. Een van die ongewenste omgangsvormen is seksuele intimidatie.

Grenzen Wat ‘gewenst’ en ‘ongewenst’ is, verschilt per persoon. De een lacht mee met dubbelzinnige grappen, de ander voelt zich er behoorlijk ongemak¬kelijk onder. Wat voor het ene kind een bemoedigend klopje is, kan een ander opvatten als een vervelende en onnodige aanraking. Een veel minder ‘grijs gebied’ is seksueel misbruik. Die term wordt gebruikt als het gaat om seksuele handelingen door volwassenen met kinderen onder de zestien jaar. Ook misbruik begint vaak met een ‘onschuldig’ voorval, een grap of een verdwaalde hand.

Wat kunt u doen? Als ouder kunt u een actieve rol vervullen bij het voorkómen en vroegtijdig signaleren van seksuele intimidatie. Dat kan door met uw kind te praten over zaken als lichamelijk contact en het in dat verband voelen en stellen van eigen grenzen. Daarnaast kunt u door actief betrokken te zijn bij de sportactiviteiten van uw kind en de sportvereniging uw bijdrage als ouder leveren aan een veilig klimaat en de juiste omgangsvormen. We hebben gezamenlijk de verantwoordelijkheid om een veilige en positieve sportomgeving te creëren en om te handelen als het mis gaat.

Onder seksuele intimidatie wordt verstaan: enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie (duiding) dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd.

Incidenten en meldingen in de sport rondom seksuele intimidatie variëren van verbale intimidatie (seksuele dingen roepen naar iemand) en niet-functionele of ongewilde aanrakingen (masseren waar het niet nodig is bij een blessure) tot aanranding, verkrachting en langdurig seksueel misbruik. Bij grooming gaat het over langdurige trajecten waarbij kinderen bevriend raken met een volwassene waarna er op een moment misbruik plaatsvindt. De laatste jaren zijn sociale media en filmen vaker onderdeel van een incident.

Recht om nee te zeggen

Je hebt het recht nee te zeggen als het gedrag van een ander je een vervelend gevoel geeft. Ook als het een volwassen persoon is, een medesporter of een coach: het is niet oké! Praat erover met je ouders, vrienden, het bestuur van je vereniging, je trainer of neem contact op met de vertrouwenspersonen.

Gedragsregels begeleiders in de sport

1 Veilige omgeving

De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.

2 Waardigheid

De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast én verder in het privé¬leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.

3 Seksuele intimidatie

De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.

4 Seksueel misbruik

Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

5 Aanraking

De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

6 Intimiteiten

De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook

7 Privéruimte

De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleed¬ of hotelkamer.

8 Bescherming

De begeleider heeft de plicht ¬ voor zover in zijn vermogen ligt ¬ de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

9 Tegenprestaties

De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

10 Naleving

De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.

11 Verantwoordelijkheid

In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Vertrouwenspersoon sport

Een vertrouwenspersoon kiest kant en is er alleen voor jou. De vertrouwenspersoon luistert naar je, helpt je verhaal op een rij te zetten, kent de sport als netwerk en de weg voor tuchtrecht bij de bonden, kan een inschatting maken of je juridisch advies nodig hebt, kan mee gaan naar afspraken etc. De vertrouwenspersoon is geen hulpverlener of arts, maar kan je wel doorverwijzen. Je krijgt persoonlijk begeleiding, maar hebt zelf de regie.

Binnen SV Venray zijn er een tweetal vertrouwenspersonen:

Mevr. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en
Dhr. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ook bereikbaar via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Seksuele intimidatie en misbruik - protocol: zie bijlage van deze pagina

Doelstelling Fair Play beleid

De missie van SV Venray is:
‘SV Venray streeft er naar om alle leden plezier te laten beleven met recreatief en prestatief voetbal en stelt zich ten doel een gevoel van trots en saamhorigheid te creëren bij alle betrokkenen’.
Om deze missie na te kunnen streven is er binnen de vereniging een plezierige en veilige omgeving nodig. Dit willen we bereiken door het streven naar onze kernwaarden. De Fair Play commissie heeft de taak de plezierige en veilige omgeving te bewaken. Zowel proactief als reactief vervult de commissie zijn rol om de plezierige en veilige omgeving te bewaken. Daarbij wordt er ondersteuning en advies gegeven aan het bestuur en andere leden binnen SV Venray. Binnen dit Fair Play beleid wordt uitgegaan van eigen verantwoordelijkheid van alle leden en betrokkenen van de vereniging. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen recreatief en prestatief.

Kernwaarden van SV Venray
De kernwaarden van SV Venray zijn drijfveren die laten zien waar de vereniging voor staat. Een belangrijke functie van de kernwaarden is dat we elkaar kunnen aanspreken op gewenst en ongewenst gedrag.

De kernwaarden van SV Venray
1. Iedereen is welkom binnen SV Venray
2. We hebben respect voor elkaar, ons sportpark en onze materialen.
3. De vereniging kan niet zonder onze vrijwilligers, we zijn hier dankbaar voor.
4. We laten spelers hun spel spelen.
5. We maken afspraken met elkaar en komen deze na.
6. We spreken elkaar aan op gewenst en ongewenst gedrag.
7. We nemen allemaal onze verantwoordelijkheid om te komen tot een plezierige en veilige omgeving.

Fair Play Commissie
Om te komen tot een sportieve en veilige omgeving, is verantwoordelijkheid nodig van alle leden en betrokkenen van SV Venray. De Fair Play commissie biedt ondersteuning en advies aan alle leden, betrokkenen en bestuur van de vereniging om hiertoe te komen. De Fair Play commissie handelt daarin zowel proactief als reactief.

Proactief handelen
- De Fair Play commissie heeft een kartrekkersrol in het uitdragen van onze kernwaarden. Deze moeten voor alle leden bekend en dus ook zichtbaar zijn.
- De Fair Play commissie gaat uit van het principe ‘voorkomen is beter dan genezen.’ We denken gevraagd en ongevraagd mee om ongewenste situaties voor te zijn. Daarin dienen we als vraagbaak voor iedereen die binnen de vereniging voor lastige situaties staat.
- De Fair Play commissie analyseert zorgen, klachten en ongewenste situaties vanuit de vereniging. We streven ernaar om te zoeken naar de oorzaak van een situatie. Door met de oorzaak van een situatie aan de slag te gaan willen we ongewenste situaties in de toekomst voorkomen.
- De Fair Play commissie staat desgewenst bij, maar bevraagt leden op hun eigen rol in het nemen van verantwoordelijkheid om te komen tot een plezierige en veilige omgeving.

Reactief handelen
- Ongewenste gedragingen zijn altijd in strijd met onze kernwaarden.
- Ongewenste gedragingen van alle leden en betrokkenen kunnen worden gemeld bij de Fair Play commissie. Melden kan bij voorkeur via het formulier op de website, maar de commissie is ook op andere wijzen benaderbaar. De commissie buigt zich over de ingediende formulieren en handelt deze af.
- Bij een ongewenste gedraging met kleine of geringe impact kan de commissie maatregelen opleggen in de vorm van een waarschuwing of kleine schorsing.
- Bij een ongewenste gedraging van grotere impact zal de commissie een adviserende rol hebben richting de verantwoordelijke commissies; jeugdbestuur, commissie lagere elftallen, technische commissie, dames/meiden afdeling en G-voetbal. Daarbij kan advies worden uitgebracht over een alternatieve maatregel of langere schorsing. In het uiterste geval kan advies worden uitgebracht over een royering, daarin zal de betreffende commissie altijd het bestuur inschakelen.
- Bij herhaaldelijke meldingen, en wanneer eerdere maatregelen geen effect hebben gehad, kan de Fair Play commissie de verantwoordelijke commissies adviseren andere maatregelen op te leggen.
- De Fair Play commissie past hoor- en wederhoor toe bij situaties die een grotere impact hebben.
- In geval van ongewenste gedragingen kan Fair Play commissie gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan bestuur, de verantwoordelijke commissies of leiders over een passende afhandeling.
- Om ongewenste gedragingen op de juiste manier af te handelen zal de Fair Play commissie een beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid van de betrokkene(n).

Melden en afhandelen ongewenste gedraging(en)
- Leden en niet-leden kunnen ongewenste gedragingen melden door het bestemde formulier in te vullen.
- Wanneer leiders een melding maken, geven zij aan wat zij zelf als gedaan hebben aan de situatie. Een leider heeft immers (deels) eigen verantwoordelijkheid.
- Het formulier is een digitaal formulier, te vinden op de website van SV Venray.
- De Fair Play commissie handelt alle ingediende formulieren binnen maximaal 4 weken af.
- Afhankelijk van de impact van de melding kan de Fair Play commissie doen besluiten tot voorlopige oplegging van maatregelen.
- Opgelegde maatregelen worden door de Fair Play commissie altijd schriftelijk vastgelegd. Hiervan gaat een kopie naar het bestuur.

Fair Play commissie
De Fair Play commissie is gestart vanaf 1 januari 2020. De commissie bestaat uit Ellie Camps, Felix Vollenberg en Jesper van Lierop.
Het digitaal meldingsformulier FAIRPLAY vindt U HIER.
Een hardcopy van dat formulier kunt U HIER downloaden.
Wilt U ons e-mailen, mail dan aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wilt U ons iets schrijven? Doe U brief/bericht dan in de FAIRPLAY-brievenbus, achter in de kantine bij de club administratie.

 

 

 

 

 

Contributiebeleid
Lid zijn van een vereniging brengt naast de vrijwillige steun ook verplichtingen met zich mee. Allereerst natuurlijk de verplichting om je vereniging (en dus elkaar) door dik en dun te steunen. Samen maken we de verenging sterk. Daarnaast hoort bij het lidmaatschap van de vereniging een contributie, zodat wij over de benodigde faciliteiten kunnen beschikken. Ieder seizoen kunnen de contributies binnen de club veranderen.  

Vaststelling van de contributie
De vaststelling van de contributie vindt plaats tijdens de algemene ledenvergadering. 

Soorten contributie
Er zijn een aantal soorten contributies. Deze zijn onder te verdelen in de volgende categorieën: 

 • Lid; 
 • Lid van een prestatief team*; 
 • Steunend lid met een ‘vrijwillige’ bijdrage 

 * Dit is het contributiebedrag met een extra toeslag voor de teams: H1, O23, JO19-1, JO17-1, JO15-1 en JO13-1. 

Contributie-inning 

 1. De contributie-inning vindt plaats in de laatste week van juli.  
 2. Op het einde van de zomervakantie, laatste week, versturen we leden die niet betaald hebben een herinnering. Ook neemt de administratie contact met deze leden op.  
 3. Twee weken later, normaliter in de week voor de start van de competitie sturen we een aanmaning. Indien contributie niet betaald is, kan in de competitie of beker niet gespeeld worden. Ook wordt er dan niet getraind. 
 4. In de eerste week na de start van de competitie wordt een tweede aanmaning gestuurd. Indien deze niet betaald wordt, wordt het lid 'geblokkeerd’. Dit vindt uiterlijk medio september plaats.
   

Financiële blokkade 
Indien een lid vanwege het niet voldoen van contributie wordt geschorst en/of uitgeschreven wordt een aantekening in het systeem van de KNVB opgesteld. Bij aanmelding bij een andere voetbalvereniging of wederom bij SVVenray zal de nog openstaande contributie eerst aan SVVenray moeten worden voldaan alvorens het lid kan voetballen.
 

Contributie-reductie
Een reductie van de contributie is niet mogelijk.
 

Contributie-restitutie
Een restitutie van de contributie is in beginsel niet mogelijk. Bij uitzonderlijke omstandigheden is een restitutie mogelijk. Een aanvraag voor een restitutie kan bij de penningmeester worden ingediend. Het bestuur zal daarna de aanvraag in behandeling nemen.
 

Uitschrijving en contributie
Een lid dient zich voor 15 juni af te melden voor het nieuwe seizoen. Dit dient per mail doorgegeven te worden aan onze ledenadministratie Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Na 15 juni kan nog steeds afgemeld worden, maar wordt een bedrag van 50 euro in rekening gebracht. Indien afmelding na 15 augustus plaatsvindt, kan er geen contributie meer teruggestort worden. Indien een lid voor de derde week van augustus wordt afgemeld, kan de contributie (minus 50 euro) worden teruggestort.  

Later aanmelden en contributie 
Bij een aanmelding van een lid na de derde week van juli zal het onderstaande schema worden gehanteerd. Daarbij is het uitgangspunt het moment van plaatsing in een team.  

• Instroom vóór 1 oktober: 100% van de contributie. 
• Instroom na 1 oktober en vóór 1 februari: 75% van de contributie.
• Instroom na 1 februari en vóór 1 mei: 50% van de contributie.
• Instroom na 1 mei tot het einde van het dan lopende seizoen: 25% van de contributie.
Betaling van de contributie voor instromers vindt in het eerste seizoen altijd plaats via een factuur, ook als een machtiging voor automatische incasso is verleend.

Betalingsregelingen en contributie 
Om financiële redenen kan het soms lastig zijn om de contributie te voldoen. Er is een mogelijkheid om via het Jeugd Sportfonds aanspraak te maken op een betaling van de contributie. Daarnaast is het mogelijk om afspraken te maken over de betaling van de contributie in termijnen. Voor meer informatie over het Jeugd Sportfonds of het maken van afspraken over de betalingstermijnen, neem contact op met de penningmeester.
 

Overschrijvingen
Bij het overschrijven van een voetbalvereniging naar SV Venray belasten we de overschrijvingskosten -die door de KNVB in rekening worden gebracht aan SV Venray- door aan het nieuwe lid.


Kledingfonds en contributie 
Binnen SV Venray is een Kledingfonds die de spelers voorziet van enkele kledingstukken. Hiervoor wordt een bedrag per seizoen in rekening gebracht. Dit bedrag is in de contributie opgenomen. 

Vrijwillige bijdrage; steunende leden en Club van 100
Erevoorzitters, ereleden, vrijwilligers en bestuursleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie tenzij zij spelend lid zijn. Daarnaast hebben we een groep van steunende leden zonder vrijwilligers 'rol’. Zij horen ook bij onze vereniging. Zij ontvangen eind juli een verzoek voor betaling van een bijdrage van 75 euro. Zij krijgen hiervoor toegang tot alle wedstrijden van Heren 1, de nieuwjaarsreceptie en de algemene ledenvergadering voor terug.

De ‘Club van 100’ leden krijgen in diezelfde periode een factuur van 100 euro voor hun bijdrage aan de club. Ook zij krijgen hiervoor toegang tot alle wedstrijden van Heren 1, de nieuwjaarsreceptie en de algemene ledenvergadering voor terug. Hun naam hangt op het bord ‘club van 100’.


Uitzonderingen
Mochten er bepaalde situaties voorkomen die niet benoemd zijn in dit beleid, dan mag het dagelijks bestuur van SV Venray in deze handelen naar eigen inzicht en in alle redelijkheid. Het dagelijks bestuur heeft het recht om van bovenstaande af te wijken. 

Communicatie
Het innen van contributie wordt tijdig aangekondigd. 

Contributie seizoen 2023-2024

Categorie Contributie
JO7 € 110,-
JO8-JO12 € 140,-
JO13-JO15 € 150,-
JO17-JO19 € 160,-
Senioren M/V € 190,-
Veteranen € 140,-
G-voetbal € 120,-
Voetbal 7x7 € 85,-
Steunende leden €75,- (vrijwillig)
 • We factureren op basis van indeling en niet op basis van leeftijd; 
 • Het kledingfonds (10 euro) is in de contributie opgenomen; 
 • Leden van de teams H1, O23, Jo19-1, Jo17-1, Jo15-1 en Jo13-1 betalen een bedrag van 30 euro extra. Deze innen we uiterlijk 1 november; 
 • Vrijwilligers worden ingeschreven als lid van de KNVB en daarmee zijn zij automatisch verzekerd. Zij betalen geen contributie; 
 • Administratiekosten zijn in de contributie opgenomen; 
 • Leden ontvangen een ledenpas en hebben hiermee toegang tot wedstrijden van Heren 1.

Boetes opgelegd door de KNVB
Boetes welke opgelegd zijn door de KNVB worden door SV Venray geïnd bij de beboete persoon. De beboete persoon ontvangt hiervoor een factuur, ook als een machtiging voor automatische incasso is verleend. Mocht de factuur niet worden betaald, dan ontvangt de beboete persoon een herinnering en dient betaling alsnog binnen 2 weken te zijn voldaan. Verstrijkt deze termijn, dan zal de betreffende speler door SV Venray geschorst worden voor alle verenigingsactiviteiten totdat de boete voldaan is.

 

 1. Inleiding

SV Venray hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. SV Venray houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als uw club zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het
doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 1. Verwerking van persoonsgegevens van Leden en vrijwilligers
  Persoonsgegevens van leden en vrijwilligers worden door SV Venray verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
  - Ledenadministratie;
  - Teamregistratie;
  - Contributieheffing;
  - Speler Volg Systeem;
  - Normen en Waarden Systeem;
  - Vrijwilligers Database.
  1. Grondslag voor deze persoonsgegevens is het aanmeldingsformulier.
  2. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan SV Venray de volgende persoonsgegevens van u
   vragen:
   - Voornaam;
   - Tussenvoegsel;
   - Achternaam;
   - Geboortedatum;
   - Telefoonnummer;
   - E-mailadres;
   - Geslacht;
   - Adres;
   - Bankgegevens;
   - Sport specifieke diploma’s;
   - Lidmaatschapsnummer;
   - Beroep (ouders/verzorgers);
   - Interesse/ambities voor vrijwilligerswerk binnen onze Vereniging.
  3. Uw persoonsgegevens worden door SV Venray opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking gedurende de tijd dat u aangemeld bent en uiterlijk tot twee jaren na afmelding. Ten behoeve van het archief bewaren we na uw afmelding onderstaande gegevens:
   - Voornaam;
   - Tussenvoegsel;
   - Achternaam;
   - Geboortedatum;
   - Sport specifieke diploma’s;
   - Lidmaatschapsnummer.

 2. Verwerking van persoonsgegevens t.b.v. informatievoorziening
  Persoonsgegevens t.b.v. informatievoorziening worden door SV Venray verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling: Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.
  1. Grondslag voor deze persoonsgegevens is het Aanmeldingsformulier
  2. Voor de bovenstaande doelstelling kan SV Venray de volgende persoonsgegevens van u vragen:
   - Voornaam;
   - Tussenvoegsel;
   - Achternaam;
   - E-mailadres.
  3. Uw persoonsgegevens worden door SV Venray opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode: gedurende de periode dat men aangemeld is.

 3. Verwerking van persoonsgegevens t.b.v. Speler Volg Systeem
  Persoonsgegevens t.b.v. Speler Volg Systeem worden door SV Venray verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling: Het inzichtelijk maken van de voetbal voortgang en capaciteiten van een speler.
  1. Grondslag voor deze persoonsgegevens is het Aanmeldingsformulier
  2. Voor de bovenstaande doelstelling kan SV Venray de volgende persoonsgegevens van u vragen/verwerken:
   - Voornaam;
   - Tussenvoegsel;
   - Achternaam;
   - E-mailadres;
   - Geslacht;
   - Geboortedatum;
   - Team;
  3. Uw persoonsgegevens worden door SV Venray opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode: gedurende de periode dat men aangemeld is.

 4. Verwerking van persoonsgegevens t.b.v. het Normen en Waarden Systeem
  Persoonsgegevens t.b.v. Normen en Waarden Systeem worden door SV Venray verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling: Het inzichtelijk maken van ongewenste incidenten binnen de Vereniging en hier op kunnen acteren.
  1. Grondslag voor deze persoonsgegevens is het Aanmeldingsformulier
  2. Voor de bovenstaande doelstelling kan SV Venray de volgende persoonsgegevens van u vragen/verwerken indien de persoon betrokken is bij een incident:
   - Voornaam;
   - Tussenvoegsel;
   - Achternaam;
   - E-mailadres;
   - Geslacht;
   - Geboortedatum;
   - Team;
  3. Uw persoonsgegevens worden door SV Venray opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode: gedurende de periode dat men aangemeld is.
  4. Nadat men is afgemeld worden de gegevens van de betrokken persoon in het Normen en Waarden Systeem geanonimiseerd, zodat zij enkel voor statistische doeleinde geschikt zijn.
   De volgende gegevens van een bij een incident betrokken persoon blijven bewaard: Geboortejaar, Geslacht, Team en zijn niet herleidbaar naar een persoon.

 5. Verwerking van persoonsgegevens t.b.v. de Vrijwilligers Database
  Persoonsgegevens t.b.v. de Vrijwilligers Database worden door SV Venray verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling: Het inventariseren, werven en onderhouden van vrijwilligers en hun interesse.
  1. Grondslag voor deze persoonsgegevens is het Aanmeldingsformulier
  2. Voor de bovenstaande doelstelling kan SV Venray de volgende persoonsgegevens van u vragen:
   - Voornaam;
   - Tussenvoegsel;
   - Achternaam;
   - E-mailadres;
   - Interesse voor vrijwilligerswerk binnen de Vereniging;
   - Relevante diploma’s.
  3. Uw persoonsgegevens worden door SV Venray opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode: gedurende de periode dat men aangemeld is.

 6. Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers
  Persoonsgegevens van medewerkers worden door SV Venray verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling: Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.
  1. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De arbeidsovereenkomst;
  2. Voor de bovenstaande doelstelling kan SV Venray de volgende persoonsgegevens van u vragen:
   - Voornaam;
   - Tussenvoegsel;
   - Achternaam;
   - Telefoonnummer;
   - E-mailadres;
   - Geboortedatum;
   - Salarisgegevens;
   - Kopie ID;
   - BSN-nummer;
   - Bankgegevens.
  3. Uw persoonsgegevens worden door SV Venray opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode: gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal zeven jaren.

 7. Verwerking van persoonsgegevens van sponsoren
  Persoonsgegevens van sponsoren worden door SV Venray verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling: Uitvoering geven aan sponsor overeenkomst.
  1. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: de sponsor overeenkomst.
  2. Voor de bovenstaande doelstelling kan SV Venray de volgende persoonsgegevens van u vragen:
   - Voornaam;
   - Tussenvoegsel;
   - Achternaam;
   - Telefoonnummer;
   - E-mailadres;
   - Bankgegevens.
  3. Uw persoonsgegevens worden door SV Venray opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode: gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal zeven jaren.

 8. Verstrekking aan derden
  De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
  - De ledenadministratie (Sportlink Services B.V., RABO Bank & KNVB Zuid II);
  - De financiële administratie (Lenssen Advies Venray);
  - Het website beheer (Antagonist);
  - JUSTIS (t.b.v. VOG-aanvragen).
  1. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
  2. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven;
  3. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden maar, eerst nadat u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 9. Buiten Nederland
  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn in het buitenland anders dan na een van Nederlands rechtswege gegeven opdracht en dan allen nog aan een Nederlandse entiteit.
 1. Minderjarigen
  Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
 1. Bewaartermijn
  SV Venray bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van wat volgens de wet is vereist.
  Persoonsgegevens kunnen in voorkomend geval voor statistische doeleinde worden bewaard. In dat geval worden de persoonsgegevens na de aangegeven bewaartermijn geanonimiseerd.
 1. Beveiliging
  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
  1. Alle personen die namens SV Venray van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  2. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  3. Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  4. We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
  5. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
  6. Medewerkers welke persoonsgegevens verwerken beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag (V.O.G.).

 2. Rechten omtrent uw gegevens
  1. U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.
  2. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
  3. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.
  4. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
  5. Indien U heeft aangegeven dat wij uw gegevens mogen verwerken (bijv. middels het Aanmeldingsformulier) of, op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
 1. Klachten
  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
 1. Vragen
  Als u naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 2. Contactgegevens
  SV Venray
  Sportlaan 6
  5801AH Venray
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

SV Venray is bij aanvang van het seizoen 2022-2023 overgestapt naar Nike kleding.

De niet gesponsorde wedstrijdshirts voor spelers en keepers worden betaald uit het Kledingfonds waarvoor iedere speler jaarlijks € 10,00 betaalt. Overige spullen zijn – voor eigen rekening of via een sponsor – verkrijgbaar bij Sport2000 in Venray.

Sponsoring
Wil je een team sponsoren of heb je een sponsor voor je team, neem dan contact op met Yvo Heitling via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor de mogelijkheden.

Voor meer informatie over het Kledingfonds, kunt U contact opnemen met: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Het reglement van ons kledingfonds is als bijlage gevoegd aan deze pagina (*noot, maart 2024: de vernieuwde versie van het reglement zal gesplaatst worden na de inhoudelijke goedkeuring van het dagelijks bestuur en de eerstvolgende alv).


Onze sponsoren en business partners
“Samen bouwen we aan een solide fundering van onze vereniging”

In de wereld van sport is het belang van sponsoren onmiskenbaar. Zonder hun onschatbare steun en toewijding zouden wij als vereniging niet kunnen bloeien en groeien. Onze sponsoren zijn de bouwstenen voor de toekomst. Ze geloven in onze visie, in de kracht van teamwork en in de immense waarde van lokale betrokkenheid. Samen hebben we een hechte band gesmeed, waarbij wij als vereniging en zij als sponsoren elkaar versterken en ondersteunen. Wij zijn trots op onze sponsoren en willen hen bedanken voor hun vertrouwen, toewijding en voortdurende steun. Samen bouwen we aan een solide fundering voor onze club en creëren we een sportieve erfenis die nog vele generaties zal inspireren. We zijn er immers “voor iedereen, voor altijd”.

Waarom sponsor worden?
Een partnership met inhoud

WIN-WIN met sponsoring
Sponsoring speelt een cruciale rol in het voortbestaan en de bloei van SV Venray. Het vormt een onmisbare schakel tussen de club en de lokale bedrijven, en creëert een win-winsituatie waar beide partijen van profiteren.

Voor SV Venray betekent sponsoring meer dan alleen financiële ondersteuning. Het opent deuren naar nieuwe mogelijkheden, faciliteiten en verbeteringen die anders moeilijk te realiseren zouden zijn. Het stelt de club in staat om te investeren in de ontwikkeling van de jeugd, het verbeteren van trainingsfaciliteiten en het creëren van een positieve sportomgeving voor zowel de leden als de supporters.

Daarnaast biedt sponsoring bedrijven de kans om hun betrokkenheid bij de gemeente Venray te tonen en een waardevolle bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van sport en jeugd. Het geeft een platform om je naam en merk te promoten, naamsbekendheid te vergroten en een positieve reputatie op te bouwen. Als je als bedrijf kiest om lid te worden van de Business Club, wordt je verwelkomt in het meest dynamische zakelijke netwerk van Venray.

Binden, maar ook boeien
Wij zijn bij SV Venray dan ook trots dat wij momenteel meer dan 120 sponsoren en 60 Business Club leden uit de gemeente Venray aan ons hebben weten te binden. Met allerlei activiteiten gedurende het jaar proberen wij naast het binden, hen ook te boeien. Zo hebben we afgelopen seizoen voor onze Business Club een mooie seizoen opener georganiseerd, waren er 2 netwerkbijeenkomsten, een bedrijventoernooi en uiteraard de Super Saturday!

Het belang van sponsoring is groot voor de club. Of het nu gaat om financiële steun, materiële bijdragen of expertise, elke vorm van sponsoring draagt bij aan de groei en het succes van onze club.

Ook sponsor worden? Neem contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tot slot. Laten we blijven samenwerken, want samen zijn we sterker!

 

SV Venray wordt bestuurd door een aantal componenten: een bestuur, een aantal commissies en functionarissen.

 

Bestuur      
Voorzitter Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Secretaris  Loes Ewals Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Penningmeester  Stef Smits Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Bestuurslid Technische zaken  Danny Caelen Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Bestuurslid Vrijwilligers zaken en maatschappelijke projecten  Paul Rutten Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Bestuurslid Commerciele zaken   Niels Hermsen Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Bestuurslid Jeugdzaken  Rick van Schijndel Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Bestuurslid Algemene zaken  Bart Mous Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
     
Commissies
Technische Commissie  John Beerkens / Wout Gommers Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Commissie Rondom 1  Rob van Santvoort Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Commissie Kantine   Ylse Bos, Herman Zegers Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Commissie Vrouwen (incl. MO17)  Rob Arts Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Facilitaire Zaken  Hans Kersten Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Veteranen  Karel van Daal Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Vrijwilligers Commissie  Wim Broers Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Commissie Recreatief Heren  Huub van de Laar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Commissie G- Voetbal  Karin Peeters Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Commissie Scheidsrechters  Wesley Diebels Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Commissie PR & Communicatie  Coert de Bruijn Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Commissie Fair Play  Jesper van Lierop / Felix Vollenberg Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Commissie Sponsoring  Yvo Heitling Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kledingfonds  Miranda Mans Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Vertrouwenspersonen  José Cornet en Theo Jaspers Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
     
Jeugd wedstrijd secretaris  Marco Sijbers & Theo van Stokkem Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Senioren wedstrijd secretaris  Theo van Stokkem Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Coördinator wedstrijden zondag  Hennie Hanen
Stage coördinator  Ellie Camps  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Toernooien van SV Venray  Theo van Stokkem Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
SV Venray uitnodigen op uw toernooi?  Theo van Stokkem Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
     
Jeugdcommissie    
Bestuurslid Jeugdzaken  Rick van Schijndel Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Jeugdsecretaris  Petra Klerken Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Jeugd-wedstrijdsecretraris  Marco Sijbers & Theo van Stokkem Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Jeugdactiviteitencommissie  Ellen Tabeling / Floor van Bracht Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Coördinator Bovenbouw  Hanneke Conjaerts Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Hoofdleider JO-19  vacature Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Hoofdleider JO-17  vacature Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Hoofdleider JO-12, JO-13, JO-15  Claudia Hamers Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Coördinator Onderbouw  Judith Hendriks Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Hoofdleider JO-10, JO-11  Wouter Aben Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Hoofdleider JO-8, JO-9  Martijn Janssen Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Hoofdleider JO-5, JO-6, JO-7  Rick Peeters Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Jeugd kader begeleider JO5-JO12  Patrick Lenssen Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
        
Administratief
Secretariaat  Loes Ewals Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Administratie  Loes Ewals Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ledenadministratie  Peter Camps Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Financiële administratie  Stef Smits Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
     
Overige    
Stichting beheer sportpark  Rob Gorree Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
   
  EK Poule  Rob van Lieshout / Paul Rutten Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Voor iedereen voor altijd:
Met onze slogan willen we benadrukken dat iedereen bij SV Venray welkom is en dat we trots zijn op de rijke historie van onze vereniging. SV Venray staat namelijk in het hart van de samenleving. Al generaties lang zijn wij het grootste sportief- sociale netwerk van Venray. We maken een positieve impact op de Venrayse samenleving door onze (maatschappelijke) intitiatieven die we realiseren in samenwerking met onze partners. SV Venray verbindt jong- en oud, arm en rijk, allochtoon en autochtoon, jongens en meisjes, sporter en vrijwilliger en dat in 23 nationaliteiten. Die verbinding komt tot stand op onze tribune, in onze kantine, in de kleedkamer, op zaterdagochtend tussen ouders bij de jongste jeugd, maar ook door vele mensen op maandagochtend bij het koffie apparaat of met vrienden in de kroeg. Voetballen bij SV Venray is verder erg gezond. Het draagt bij aan goede fysieke en mentale gezondheid en heeft tot slot een vormend effect op alle actieve deelnemers. Zowel kinderen, volwassenen en alle vrijwilligers en betrokkenen kunnen zich ontplooien en ontwikkelen door samenwerking.

Visie:
In alles wat we doen willen we ervoor zorgen dat iedereen bij SV Venray met plezier kan voetballen en dat we een gevoel van trots en saamhorigheid creeren met elkaar. Iedereen mag meedoen en draagt bij aan de positieve cultuur en sfeer. In 5 kernwaarden samengevat een vereninging met passie, trots, ambitie, respect en het samen realiseren van onze doelen.

Missie:
Bij SV Venray willen we nieuwe vrienden maken, supporters voor ons winnen en het hart van onze fans veroveren.

Kernwaarden:
Kernwaarden SVV Tekengebied 1 Trots
 Als grote vereniging met een rijke geschiedenis vervullen we een belangrijke maatschappelijke rol.
 We zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid, daar gaan we zorgvuldig mee om.
 Onze trots, sinds 1945 en verbondenheid is voelbaar en draagt bij aan ons verenigingsgevoel en is onderdeel van onze zichtbaarheid.
Kernwaarden SVV Tekengebied 1 kopie 2 Ambitie
 Natuurlijk gaan we altijd voor het hoogst haalbare.
 We kijken daarbij naar de persoonlijke mogelijkheden binnen het groepsproces.
 Altijd met ruimte voor ontwikkeling, sportief én als persoon.
 We kijken graag terug naar onze historie maar staan open voor verandering enrichten ons vizier op de toekomst.
 Duurzaam, betrouwbaar en voor altijd.


Kernwaarden SVV Tekengebied 1 kopie 3  Samen
  Bij SV Venray is iedereen welkom.
  We zijn een inclusieve en sociale vereniging waar Fair Play hoog in het vaandel staat.
  Waar we met elkaar de schouders eronder zetten en elkaar altijd helpen.
  Op het veld én daarbuiten.
  Bij SV Venray doen we het samen, met betrokkenheid, van en voor iedereen.


Kernwaarden SVV Tekengebied 1 kopie 4 Respect
 Respect hebben we voor elkaar, voor de tegenstander en voor de scheidsrechter.
 Dat blijkt uit onze manier van communiceren, zowel intern als naar buiten toe.
 Zo blijft SV Venray de vereniging die we willen zijn.
 Een gastvrije plek voor iedereen, waar men zich thuis en veilig voelt.
 Van vrijwilliger tot speler, van scheidsrechter tot sponsor.


Kernwaarden SVV Tekengebied 1 kopie Passie
 Of je nu prestatief speelt of puur voor de lol, bij SV Venray doen we alles met hart en ziel, met 100% inzet, plezier en passie.
 We handelen vanuit enthousiasme en positiviteit.
 Dit zien we terug bij onze gedreven vrijwilligers.
 We koesteren ze, want zij zijn goud waard.

Bezoekadres:

Sportlaan 6
5801AH Venray

Google Maps

Contact:

Tel. Kantine:
  0478-586878

Administratie:
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

E-mail:

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ledenadministratie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.