Super User

Super User

Seksuele intimidatie en misbruik

Gepubliceerd in Bestuur
donderdag 28 mei 2020 10:40

Als ouder van een of meer sportende kinderen weet u als geen ander wat ‘de club’ voor hen kan betekenen. Voor veel kinderen en jongeren is de sportvereniging niet alleen de plek waar zij trainen. Ze gaan er ook heen voor de gezelligheid, de aandacht en om plezier te maken met hun sportvrienden. Sportverenigingen doen er vaak veel aan om sporten leuk en veilig te houden. Het is daarbij van groot belang dat zij een veilige omgeving waarborgen. Dat gebeurt door aandacht te hebben voor een open en positieve atmosfeer en door duidelijke afspraken over omgangsvormen te maken. Dit is belangrijk omdat daardoor bijvoorbeeld ongewenste omgangsvormen minder kans krijgen, bespreekbaar zijn en snel kunnen worden aangepakt. Een van die ongewenste omgangsvormen is seksuele intimidatie.

Grenzen Wat ‘gewenst’ en ‘ongewenst’ is, verschilt per persoon. De een lacht mee met dubbelzinnige grappen, de ander voelt zich er behoorlijk ongemak¬kelijk onder. Wat voor het ene kind een bemoedigend klopje is, kan een ander opvatten als een vervelende en onnodige aanraking. Een veel minder ‘grijs gebied’ is seksueel misbruik. Die term wordt gebruikt als het gaat om seksuele handelingen door volwassenen met kinderen onder de zestien jaar. Ook misbruik begint vaak met een ‘onschuldig’ voorval, een grap of een verdwaalde hand.

Wat kunt u doen? Als ouder kunt u een actieve rol vervullen bij het voorkómen en vroegtijdig signaleren van seksuele intimidatie. Dat kan door met uw kind te praten over zaken als lichamelijk contact en het in dat verband voelen en stellen van eigen grenzen. Daarnaast kunt u door actief betrokken te zijn bij de sportactiviteiten van uw kind en de sportvereniging uw bijdrage als ouder leveren aan een veilig klimaat en de juiste omgangsvormen. We hebben gezamenlijk de verantwoordelijkheid om een veilige en positieve sportomgeving te creëren en om te handelen als het mis gaat.

Onder seksuele intimidatie wordt verstaan: enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie (duiding) dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd.

Incidenten en meldingen in de sport rondom seksuele intimidatie variëren van verbale intimidatie (seksuele dingen roepen naar iemand) en niet-functionele of ongewilde aanrakingen (masseren waar het niet nodig is bij een blessure) tot aanranding, verkrachting en langdurig seksueel misbruik. Bij grooming gaat het over langdurige trajecten waarbij kinderen bevriend raken met een volwassene waarna er op een moment misbruik plaatsvindt. De laatste jaren zijn sociale media en filmen vaker onderdeel van een incident.

Recht om nee te zeggen

Je hebt het recht nee te zeggen als het gedrag van een ander je een vervelend gevoel geeft. Ook als het een volwassen persoon is, een medesporter of een coach: het is niet oké! Praat erover met je ouders, vrienden, het bestuur van je vereniging, je trainer of neem contact op met de vertrouwenspersonen.

Gedragsregels begeleiders in de sport

1 Veilige omgeving

De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.

2 Waardigheid

De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast én verder in het privé¬leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.

3 Seksuele intimidatie

De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.

4 Seksueel misbruik

Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

5 Aanraking

De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

6 Intimiteiten

De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook

7 Privéruimte

De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleed¬ of hotelkamer.

8 Bescherming

De begeleider heeft de plicht ¬ voor zover in zijn vermogen ligt ¬ de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

9 Tegenprestaties

De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

10 Naleving

De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.

11 Verantwoordelijkheid

In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Vertrouwenspersoon sport

Een vertrouwenspersoon kiest kant en is er alleen voor jou. De vertrouwenspersoon luistert naar je, helpt je verhaal op een rij te zetten, kent de sport als netwerk en de weg voor tuchtrecht bij de bonden, kan een inschatting maken of je juridisch advies nodig hebt, kan mee gaan naar afspraken etc. De vertrouwenspersoon is geen hulpverlener of arts, maar kan je wel doorverwijzen. Je krijgt persoonlijk begeleiding, maar hebt zelf de regie.

Binnen SV Venray zijn er een tweetal vertrouwenspersonen:

Mevrouw Marléne Leenders (06) 83 17 28 60
De heer Bernie van Lierop (06) 417 72 275

 

Seksuele intimidatie en misbruik - protocol: zie bijlage van deze pagina

SV Venray Cup Games

Gepubliceerd in Toernooi GBR
maandag 09 maart 2020 21:36

svvenraycupgames
The SV Venray Youth Cup will be conducted on 13 and 14 June 2020.
The Saturday Evening Programm is published!
Whats the venue?


De SV Venray Cup Games!
All teams follow a course of 10 fun games. Take the challenge or just join in for fun! Are you and your ream going to be the winners? Because of course there are prizes to be won!

What games do we have?
The coolest part .... do you know the program WipeOut !?
Well our Games are similar. We are going to build a huge assault course. This 30 meter long course is a true challenge which is full of challenging obstacles: jumping, climbing over and through the high wall, high climbing slope (up to 6 meters high !!) and a "big roll".

The Goal?
Bring as many balls as possible to the finish with your team. Of course there are also other assignments, activities and games! Think of tug of war, walking on a giant ball, skill games and much more. Perseverance and cooperation is of great importance!

We want to participate; what shoudl we do?
There is a special column on our registration fom. Fill out the form and stipulate the ammount of teams you want to register.
Particpation to the games is free for Tournaments participants. Each team should comprise 10 players.

Questions?
Send an e-mail to Peter Camps via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Tournament registration form download.

SV Venray Cup Games

Gepubliceerd in Toernooi DEU
maandag 09 maart 2020 21:28

svvenraycupgames
Das SV Venray Youth Cup Turnier findet am 13. und 14. Juni 2020 statt.
Das Programm für den Samstagabend ist jetzt bekannt!
Was machen wir jetzt?

 

Die SV Venray Cup Games!
Alle Teams absolvieren einen Kurs von 10 lustigen Spielen. Machen Sie einfach mit! Wirst du diesen ersten Platz bekommen? Natürlich gibt es Preise zu gewinnen.

Welche Spiele gibt es?
Der coolste Teil ... kennst du das Programm WipeOut?
Nun, Die Games sind ähnlich. Wir werden einen riesigen Sturmjbahn bauen. Dieser 30 Meter lange Rutsch-Kurs ist ein wahrer Lauf voller herausfordernder Hindernisse: Springen, Klettern über und durch die hohe Mauer, hohe Klettersteige (bis zu 6 Meter hoch !!) und eine "große Rolle".

Das Ziel?
Bringen Sie mit Ihrem Team so viele Bälle wie möglich ins Ziel. Natürlich gibt es auch andere Aufgaben, Aktivitäten und Spiele! Denken Sie an Tauziehen, Gehen auf einem riesigen Ball, Hindernisparcours, Geschicklichkeitsspiele und vieles mehr. Ausdauer und Zusammenarbeit sind von großer Bedeutung!

Mein Team möchte teilnehmen! Was soll ich tun?
Auf dem Anmeldeformular können Sie angeben, dass Sie an den Cup-Spielen teilnehmen möchten und mit wie vielen Teams.
Die Teilnahme am Turnier ist kostenlos. Wir gehen davon aus, dass mindestens 10 Teilnehmer einem Team bilden.

Fragen?
Senden Sie eine E-Mail an Peter Camps über Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Das Anmeldeformular für das Turnier finden Sie HIER.

SV Venray Cup Games

Gepubliceerd in Toernooi NLD
maandag 09 maart 2020 21:16

svvenraycupgames
Op 13 en 14 juni 2020 vindt de Youth cup van SV Venray plaats.
Het programma voor de zaterdagavond is nu bekend!
Wat gaan we doen?


De SV Venray Cup Games!
Alle teams leggen een parcours af van 10 toffe games. Ga de strijd aan of doe gewoon lekker mee voor de fun! Gaan jullie die eerste plek bemachtigen? Want natuurlijk zijn er prijzen te winnen.

Welke games zijn er?
Het tofste onderdeel….ken je het programma wipeout!?
Nou daar lijkt het op. We gaan een enorme stormbaan neerzetten. Deze 30 meter lange stormbaan is een ware run die vol zit met uitdagende obstakels: springen, klimmen over en door de hoge muur, hoge klimhelling (van wel 6 meter hoog!!)  en een ‘big roll’.
Het doel?
Zoveel mogelijk ballen naar de finish brengen met je team. Natuurlijk zijn er ook nog andere opdrachten, activiteiten en spellen! Denk aan touwtrekken, wandelen op een gigantische bal, hindernisparcours, behendigheidsspellen en nog veel meer.  Doorzettingsvermogen en samenwerking is van groot belang!

Mijn team wil meedoen! Wat moet ik doen?
Op het inschrijfformulier kun je aangeven dat je mee wilt doen met de Cup Games en met hoeveel teams.
Voor de deelnemers aan het toernooi is deelname gratis. We gaan ervanuit dat er minimaal 10 deelnemers in een team zitten.

Vragen?
Stuur dan een mailtje naar Peter Camps via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
H
et inschrijfformulier voor het toernooi vindt je HIER.

Fair Play

Gepubliceerd in Bestuur
zondag 12 januari 2020 19:33

Doelstelling Fair Play beleid

De missie van SV Venray is:
‘SV Venray streeft er naar om alle leden plezier te laten beleven met recreatief en prestatief voetbal en stelt zich ten doel een gevoel van trots en saamhorigheid te creëren bij alle betrokkenen’.
Om deze missie na te kunnen streven is er binnen de vereniging een plezierige en veilige omgeving nodig. Dit willen we bereiken door het streven naar onze kernwaarden. De Fair Play commissie heeft de taak de plezierige en veilige omgeving te bewaken. Zowel proactief als reactief vervult de commissie zijn rol om de plezierige en veilige omgeving te bewaken. Daarbij wordt er ondersteuning en advies gegeven aan het bestuur en andere leden binnen SV Venray. Binnen dit Fair Play beleid wordt uitgegaan van eigen verantwoordelijkheid van alle leden en betrokkenen van de vereniging. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen recreatief en prestatief.

Kernwaarden van SV Venray
De kernwaarden van SV Venray zijn drijfveren die laten zien waar de vereniging voor staat. Een belangrijke functie van de kernwaarden is dat we elkaar kunnen aanspreken op gewenst en ongewenst gedrag.

De kernwaarden van SV Venray
1. Iedereen is welkom binnen SV Venray
2. We hebben respect voor elkaar, ons sportpark en onze materialen.
3. De vereniging kan niet zonder onze vrijwilligers, we zijn hier dankbaar voor.
4. We laten spelers hun spel spelen.
5. We maken afspraken met elkaar en komen deze na.
6. We spreken elkaar aan op gewenst en ongewenst gedrag.
7. We nemen allemaal onze verantwoordelijkheid om te komen tot een plezierige en veilige omgeving.

Fair Play Commissie
Om te komen tot een sportieve en veilige omgeving, is verantwoordelijkheid nodig van alle leden en betrokkenen van SV Venray. De Fair Play commissie biedt ondersteuning en advies aan alle leden, betrokkenen en bestuur van de vereniging om hiertoe te komen. De Fair Play commissie handelt daarin zowel proactief als reactief.

Proactief handelen
- De Fair Play commissie heeft een kartrekkersrol in het uitdragen van onze kernwaarden. Deze moeten voor alle leden bekend en dus ook zichtbaar zijn.
- De Fair Play commissie gaat uit van het principe ‘voorkomen is beter dan genezen.’ We denken gevraagd en ongevraagd mee om ongewenste situaties voor te zijn. Daarin dienen we als vraagbaak voor iedereen die binnen de vereniging voor lastige situaties staat.
- De Fair Play commissie analyseert zorgen, klachten en ongewenste situaties vanuit de vereniging. We streven ernaar om te zoeken naar de oorzaak van een situatie. Door met de oorzaak van een situatie aan de slag te gaan willen we ongewenste situaties in de toekomst voorkomen.
- De Fair Play commissie staat desgewenst bij, maar bevraagt leden op hun eigen rol in het nemen van verantwoordelijkheid om te komen tot een plezierige en veilige omgeving.

Reactief handelen
- Ongewenste gedragingen zijn altijd in strijd met onze kernwaarden.
- Ongewenste gedragingen van alle leden en betrokkenen kunnen worden gemeld bij de Fair Play commissie. Melden kan bij voorkeur via het formulier op de website, maar de commissie is ook op andere wijzen benaderbaar. De commissie buigt zich over de ingediende formulieren en handelt deze af.
- Bij een ongewenste gedraging met kleine of geringe impact kan de commissie maatregelen opleggen in de vorm van een waarschuwing of kleine schorsing.
- Bij een ongewenste gedraging van grotere impact zal de commissie een adviserende rol hebben richting de verantwoordelijke commissies; jeugdbestuur, commissie lagere elftallen, technische commissie, dames/meiden afdeling en G-voetbal. Daarbij kan advies worden uitgebracht over een alternatieve maatregel of langere schorsing. In het uiterste geval kan advies worden uitgebracht over een royering, daarin zal de betreffende commissie altijd het bestuur inschakelen.
- Bij herhaaldelijke meldingen, en wanneer eerdere maatregelen geen effect hebben gehad, kan de Fair Play commissie de verantwoordelijke commissies adviseren andere maatregelen op te leggen.
- De Fair Play commissie past hoor- en wederhoor toe bij situaties die een grotere impact hebben.
- In geval van ongewenste gedragingen kan Fair Play commissie gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan bestuur, de verantwoordelijke commissies of leiders over een passende afhandeling.
- Om ongewenste gedragingen op de juiste manier af te handelen zal de Fair Play commissie een beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid van de betrokkene(n).

Melden en afhandelen ongewenste gedraging(en)
- Leden en niet-leden kunnen ongewenste gedragingen melden door het bestemde formulier in te vullen.
- Wanneer leiders een melding maken, geven zij aan wat zij zelf als gedaan hebben aan de situatie. Een leider heeft immers (deels) eigen verantwoordelijkheid.
- Het formulier is een digitaal formulier, te vinden op de website van SV Venray.
- De Fair Play commissie handelt alle ingediende formulieren binnen maximaal 4 weken af.
- Afhankelijk van de impact van de melding kan de Fair Play commissie doen besluiten tot voorlopige oplegging van maatregelen.
- Opgelegde maatregelen worden door de Fair Play commissie altijd schriftelijk vastgelegd. Hiervan gaat een kopie naar het bestuur.

Fair Play commissie
De Fair Play commissie is gestart vanaf 1 januari 2020. De commissie bestaat uit Ellie Camps, Felix Vollenberg en Jesper van Lierop.
Het digitaal meldingsformulier FAIRPLAY vindt U HIER.
Een hardcopy van dat formulier kunt U HIER downloaden.
Wilt U ons e-mailen, mail dan aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wilt U ons iets schrijven? Doe U brief/bericht dan in de FAIRPLAY-brievenbus, achter in de kantine bij de club administratie.

 

 

 

 

TEAMPAG_K2_ITEM

Gepubliceerd in web
zondag 24 november 2019 07:28
JO13-1

Gepubliceerd in JO13-1
maandag 04 november 2019 07:21

Welkom

Gepubliceerd in MO15-1
zondag 20 oktober 2019 14:59

svvenrayjo17 1

Uitslagen MO15-1

Gepubliceerd in MO15-1
zondag 20 oktober 2019 14:52

Programma MO15-1

Gepubliceerd in MO15-1
zondag 20 oktober 2019 14:52

Bezoekadres:

Sportlaan 6
5801AH Venray

Google Maps

Contact:

Tel. Kantine:
  0478-586878

Tel. Administratie: (ma-vr: 08:00-12:00)
  0478-512338

E-mail:

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ledenadministratie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.