Seksuele intimidatie en misbruik

Gepubliceerd in Bestuur
donderdag 28 mei 2020 10:40

Als ouder van een of meer sportende kinderen weet u als geen ander wat ‘de club’ voor hen kan betekenen. Voor veel kinderen en jongeren is de sportvereniging niet alleen de plek waar zij trainen. Ze gaan er ook heen voor de gezelligheid, de aandacht en om plezier te maken met hun sportvrienden. Sportverenigingen doen er vaak veel aan om sporten leuk en veilig te houden. Het is daarbij van groot belang dat zij een veilige omgeving waarborgen. Dat gebeurt door aandacht te hebben voor een open en positieve atmosfeer en door duidelijke afspraken over omgangsvormen te maken. Dit is belangrijk omdat daardoor bijvoorbeeld ongewenste omgangsvormen minder kans krijgen, bespreekbaar zijn en snel kunnen worden aangepakt. Een van die ongewenste omgangsvormen is seksuele intimidatie.

Grenzen Wat ‘gewenst’ en ‘ongewenst’ is, verschilt per persoon. De een lacht mee met dubbelzinnige grappen, de ander voelt zich er behoorlijk ongemak¬kelijk onder. Wat voor het ene kind een bemoedigend klopje is, kan een ander opvatten als een vervelende en onnodige aanraking. Een veel minder ‘grijs gebied’ is seksueel misbruik. Die term wordt gebruikt als het gaat om seksuele handelingen door volwassenen met kinderen onder de zestien jaar. Ook misbruik begint vaak met een ‘onschuldig’ voorval, een grap of een verdwaalde hand.

Wat kunt u doen? Als ouder kunt u een actieve rol vervullen bij het voorkómen en vroegtijdig signaleren van seksuele intimidatie. Dat kan door met uw kind te praten over zaken als lichamelijk contact en het in dat verband voelen en stellen van eigen grenzen. Daarnaast kunt u door actief betrokken te zijn bij de sportactiviteiten van uw kind en de sportvereniging uw bijdrage als ouder leveren aan een veilig klimaat en de juiste omgangsvormen. We hebben gezamenlijk de verantwoordelijkheid om een veilige en positieve sportomgeving te creëren en om te handelen als het mis gaat.

Onder seksuele intimidatie wordt verstaan: enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie (duiding) dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd.

Incidenten en meldingen in de sport rondom seksuele intimidatie variëren van verbale intimidatie (seksuele dingen roepen naar iemand) en niet-functionele of ongewilde aanrakingen (masseren waar het niet nodig is bij een blessure) tot aanranding, verkrachting en langdurig seksueel misbruik. Bij grooming gaat het over langdurige trajecten waarbij kinderen bevriend raken met een volwassene waarna er op een moment misbruik plaatsvindt. De laatste jaren zijn sociale media en filmen vaker onderdeel van een incident.

Recht om nee te zeggen

Je hebt het recht nee te zeggen als het gedrag van een ander je een vervelend gevoel geeft. Ook als het een volwassen persoon is, een medesporter of een coach: het is niet oké! Praat erover met je ouders, vrienden, het bestuur van je vereniging, je trainer of neem contact op met de vertrouwenspersonen.

Gedragsregels begeleiders in de sport

1 Veilige omgeving

De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.

2 Waardigheid

De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast én verder in het privé¬leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.

3 Seksuele intimidatie

De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.

4 Seksueel misbruik

Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

5 Aanraking

De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

6 Intimiteiten

De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook

7 Privéruimte

De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleed¬ of hotelkamer.

8 Bescherming

De begeleider heeft de plicht ¬ voor zover in zijn vermogen ligt ¬ de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

9 Tegenprestaties

De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

10 Naleving

De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.

11 Verantwoordelijkheid

In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Vertrouwenspersoon sport

Een vertrouwenspersoon kiest kant en is er alleen voor jou. De vertrouwenspersoon luistert naar je, helpt je verhaal op een rij te zetten, kent de sport als netwerk en de weg voor tuchtrecht bij de bonden, kan een inschatting maken of je juridisch advies nodig hebt, kan mee gaan naar afspraken etc. De vertrouwenspersoon is geen hulpverlener of arts, maar kan je wel doorverwijzen. Je krijgt persoonlijk begeleiding, maar hebt zelf de regie.

Binnen SV Venray zijn er een tweetal vertrouwenspersonen:

Mevr. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en
Dhr. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ook bereikbaar via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Seksuele intimidatie en misbruik - protocol: zie bijlage van deze pagina

SV Venray Vertrouwenspersoon

Gepubliceerd in SVVenray
maandag 14 januari 2019 19:53

Beleid vertrouwenspersoon SV Venray 2022

Vertrouwenspersoon SV Venray

De praktijk heeft helaas uitgewezen dat er ook binnen sportverenigingen grensoverschrijdend gedrag kan plaatsvinden. Binnen onze vereniging, SV Venray, willen wij daar aandacht voor hebben en als het even kan grensoverschrijdend gedrag voorkomen.
Dat is de reden waarom we twee vertrouwenscontactpersonen aangesteld hebben. Zij fungeren in deze als centraal aanspreekpunt.


VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN

Bij de vertrouwenscontactpersonen kun je terecht met vragen over (vermeend) grensoverschrijdend gedrag binnen de vereniging, wanneer je die vraag niet gemakkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden door direct betrokkenen binnen de vereniging. Alle leden, vrijwilligers en ouders kunnen in zo’n geval terecht bij de vertrouwenscontactpersonen.
Daarbij geldt: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, maakt dat deze niet verergert en dat herhaling voorkomen kan worden.

WANNEER KUN JE TERECHT BIJ EEN VERTROUWENSCONTACTPERSOON?
Als je vragen hebt óver of te maken hebt mét:

  • Pesten of gepest worden;
  • Machtsmisbruik en verbale agressie;
  • Het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;
  • Grensoverschrijdend gedrag of ongewenste intimiteiten): de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach of gedrag van één van hen dat je als onprettig ervaart;
  • Een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;
  • De wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team;
  • twijfels bij jezelf of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is (bijvoorbeeld wel of niet in de kleedkamer zijn als het team onder de douche staat);
  • Iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag;
  • Het beschuldigd worden van eerder genoemd gedrag.

WAT DOET DE VERTROUWENSCONTACTPERSOON?
Hij/zij luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie te verbeteren of op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en in principe gebeurt er niets met je verhaal of klacht wat jij niet weet. Indien nodig kan de vertrouwenscontactpersoon je helpen bij het indienen van een klacht bij de vereniging, voetbalbond KNVB of politie. Maar gewoon even praten kan ook.

HOE VERTROUWELIJK ZIJN CONTACTEN MET DE VERTROUWENSCONTACTPERSOON?
De inhoud van de gesprekken tussen jou en een vertrouwenscontactpersoon is vertrouwelijk.
In bepaalde situaties kan het belangrijk of nuttig zijn om andere personen bij een vraag of probleem te betrekken of elders advies te vragen. Dit gebeurt in samenspraak en in goed overleg met jou.
Vertrouwelijkheid kan zonder jouw toestemming worden opgeheven als jouw veiligheid in het geding is of het algemeen of maatschappelijk belang jouw individuele belang overstijgt.

VERANTWOORDELIJKHEID
De activiteiten van de vertrouwenscontactpersonen vallen onder de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van SV Venray. Bij het afsluiten van het jaar, of indien nodig tussentijds, rapporteren de vertrouwenscontactpersonen of er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. In deze rapportage worden geen namen of tot personen herleidbare feiten genoemd.

WAAROM ZIJN ER TWEE VERTROUWENSCONTACTPERSONEN?
In sommige gevallen of voor sommige personen is het prettig de keuze te hebben met een man of een vrouw (of zelfs allebei tegelijk) te spreken. Je kunt die voorkeur uitspreken als je een vraag of klacht hebt.
De vertrouwenscontactpersonen kunnen in vertrouwelijkheid met elkaar overleggen.

WIE ZIJN DE VERTROUWENSCONTACTPERSONEN VAN SV VENRAY?
JOSÉ CORNET
Ik ben 66 jaar, getrouwd met Theo Jaspers, moeder van twee volwassen kinderen en oma van 3 kleinkinderen. Mijn zoon en dochter hebben in het verleden gevoetbald bij de jeugd van SVV en ik was destijds trouw supporter.
Tot mij pensionering heb ik in verschillende functies gewerkt als hulpverlener. Ik vind het belangrijk dat er een makkelijk te benaderen persoon is waarbij je met je verhaal terecht kunt als je in de knel komt. Mijn ervaring heeft geleerd dat een sprekend persoon veelal te helpen is.
THEO JASPERS
Ik ben 67 jaar, getrouwd met José Cornet, vader en opa van dezelfde (klein)kinderen als José.
Ik heb gewerkt als gymnastiekleraar en psychomotorisch therapeut binnen het Venrayse en ben inmiddels gepensioneerd. Vanuit deze achtergrond vind ik het belangrijk dat iedereen in een veilige omgeving kan sporten en waar dat in het gedrang komt er een plek is waar je terecht kunt.

Als vertrouwenscontactpersonen luisteren wij naar je verhaal, denken we samen na over de te nemen stappen en adviseren we je zo nodig welke andere mensen je eventueel kunt inschakelen. Voor veel situaties is geen “standaardoplossing” te bedenken, maar is een luisterend oor het begin van de oplossing.

 

Contact opnemen met de vertrouwenscontactpersonen kan via het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Er wordt dan op korte termijn contact met de melder opgenomen voor het maken van een afspraak.

Bezoekadres:

Sportlaan 6
5801AH Venray

Google Maps

Contact:

Tel. Kantine:
  0478-586878

Administratie:
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

E-mail:

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ledenadministratie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.